CZY WIESZ, ŻE NA ZWROT PRZESYŁKI

MASZ 14 DNI ?

REGULAMIN KLUBU HODOWCÓW GREENHEART-PREMIUMS B.V.S

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz nabywania i utraty członkostwa w Klubie Hodowców Greenheart-Premiums (zwanego dalej: „Klubem”).
2. Klub Hodowców Greenheart-Premiums jest dobrowolnym zrzeszeniem hodowców psów, kotów rasowych, którzy żywią swoje zwierzęta karmą Greenheart-Premiums.
3. Klub nie posiada osobowości prawnej i został powołany jako instytucja wspierająca rozwój kynologii i felinologii.
4. Organizatorem Klubu jest firma MP GROUP Monika Żuber z siedzibą przy ul. Sokoła 15, 84-104 Rozewie, wyłączny Importer/Dystrybutor produktów Greenheart-Premiums na rynek polski.
5. Celem Klubu jest zrzeszenie hodowców psów, kotów rasowych, którzy z pasji do swoich zwierząt, oferują im kompletną, dobrze zbilansowaną dietę, tym samym zapewniając swoim pupilom zdrowe i długie życie.

II. ZASADY NABYWANIA CZŁONKOSTWA.
1. Członkostwo w Klubie Hodowców Greenheart-Premiums jest bezpłatne i otwarte dla hodowców psów, kotów rodowodowych.
Członkostwo w Klubie przysługuje również:
2. Opiekunom psów pracujących w jednostkach służb mundurowych (Policja, Straż Miejska, Służba Celna, Służba Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna i Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe),
– Opiekunom psów terapeutycznych,
– Osobom niepełnosprawnym posiadającym psa asystenta.
3. Warunkiem przystąpienia do Klubu jest:
– Wypełnienie oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego który jest umieszczony w Panelu hodowcy,
– Załączenie dokumentu rodowodu psa, kota – obu stron,
– Załączenie dokumentu rejestracji przydomka hodowlanego,
– W przypadku przynależności do Klubu Felinologicznego Gdańskie Lwy załączenie dokumentu przynależności do klubu.
– Inne dokumenty (dotyczy psów pracujących w jednostkach służb mundurowych, psów terapeutycznych i psów asystentów).
4. Po otrzymaniu zgłoszenia i weryfikacji danych nowy Klubowicz zostanie poinformowany drogą mailową o przyjęciu do naszego Klubu.
5. Regulamin Klubu nie wymaga rezygnacji z członkostwa w innym Klubie Hodowców.

III. KORZYŚCI Z PRZYWILEJÓW PRZYNALEŻNOŚCI DO KLUBU HODOWCY.
1. Członkostwo w Klubie Hodowców Greenheart-Premiums wiąże się z możliwością korzystania z przywilejów dostępnych wyłącznie dla jego Członków tj.:
2.Udzielenie stałej ceny na zakup karm i przysmaków dostępnych w sklepie www.greenheart-premiums.pl na potrzeby prowadzonej hodowli,
3. Korzystanie z atrakcyjnych promocji i ofert okolicznościowych,
4. Otrzymanie niezbędnych porad w tym dobór odpowiedniej karmy dla potrzeb prowadzonej hodowli,
5. Bezpłatne wyprawki (GreenPaka) dla nowonarodzonych szczeniąt, kociąt w hodowli.

IV. ZASADY OTRZYMANIA BEZPŁATNYCH WYPRAWEK.

  1. Przynależność do klubu Greenheart-Premiums minimum 3 miesiące przed narodzeniem się kociąt, szczeniąt.

“KOCIĘTA” Realizacja przynajmniej 2 zamówień karmy dla kociąt “Kitten 10kg” w okresie dwóch miesięcy przed planowaną datą urodzin kociąt, nie później niż ukończenia przez kocięta 8-go tygodnia życia. W przypadku ciężarnej kotki – zakup karmy dla ciężarnej kotki oraz odchowanie miotu na karmie Kitten. Ilość karmy przysługującej w wyprawkach nie może przekraczać 15% wagi karmy dla kociąt Kitten 10kg. Zawartość wyprawki dla kociąt : karma Kitten 500g, szczelne opakowanie do przechowywania karmy.

“SZCZENIĘTA” Realizacja przynajmniej 2 zamówień karmy dla szczeniąt “Puppy All Breeds 15kg lub Puppy Medium Largebreeds 15kg” w okresie dwóch miesięcy przed planowaną datą urodzin szczeniąt, nie później niż ukończenia przez szczenięta 8-go tygodnia życia. W przypadku ciężarnej suki  – zakup karmy dla ciężarnej suki oraz odchowanie miotu na karmie Puppy All Breeds, Puppy Medium Largebreeds. Ilość karmy przysługującej w wyprawkach nie może przekraczać 20% wagi karmy dla szczeniąt Puppy All Breeds, Puppy Medium Largebreeds 15kg. Zawartość wyprawki dla szczeniąt: karma Puppy All Breeds, Puppy Medium Largebreeds 500g, szczelne opakowanie do przechowywania karmy.

3. Przesłania na adres e-mail Organizatora najpóźniej do 8 tygodnia po narodzinach szczeniąt, kociąt skan protokołu przeglądu miotu. Mioty zgłoszone po tym terminie nie otrzymają wyprawek. Bezpłatne wyprawki zostaną dostarczone na koszt Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania kopii karty miotu,
4. Hodowca zobowiązany się do bezpłatnego przekazania nabywcom szczeniąt, kociąt wyprawek od Greenheart-Premiums. Sprzedaż wyprawek dla szczeniąt, kociąt skutkuje natychmiastowym usunięciem z Klubu,
5. Przekazanie na adres e-mail Organizatora w ciągu 7 dni od wydania wyprawki danych kontaktowych (Imię, adres e-mail) do nowego właściciela szczeniąt, kociąt, co jest jednoznaczne z rozliczeniem się z pobranych wyprawek.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU HODOWCY GREENHEART-PREMIUMS.
1. Rekomendowanie produktów marki Greenheart-Premiums innym hodowcom lub nabywcom szczeniąt, kociąt oraz udzielanie niezbędnych informacji o właściwościach tych produktów.
2. Niezwłocznego zawiadamiania Organizatora o wszelkich zmianach przekazanych wcześniej w formularzu zgłoszeniowym, a w szczególności o zmianie adresu dostawy karmy, zmianie adresu korespondencyjnego, zmianie numeru telefonu kontaktowego czy adresu e-mail.
3. Przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

VI. WARUNKI WYDANIA BEZPŁATNYCH WYPRAWEK DLA SZCZENIAKÓW I KOCIAKÓW.

  1. Na jedną zgłoszoną sukę hodowlaną wydawane będą Wyprawki dla jednego miotu w ciągu jednego roku kalendarzowego.
  2. Na jedna zgłoszoną kotkę hodowlaną będą wydawane Wyprawki dla dwóch miotów w ciągu dwóch lat.

3. Klub zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania Wyprawek, jeżeli Członek Klubu nie spełnił wymogów Regulaminu.

4. Klub zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania Wyprawek oraz skreślenie go z listy Członków, jeżeli Członek Klubu zgłosił miot w innym Klubie, jeśli z historii sprzedaży dla Hodowcy ubiegającego się o wyprawki wynika, iż suka hodowlana i szczenięta mogły nie być karmione karmą Puppy All Breeds, Puppy Medium Largebreeds, kotka hodowlana i kocięta mogły nie być karmione karmą Kitten, jeśli z historii sprzedaży wynika, że Hodowca dokonuje zakupu karmy Greenheart-Premiums tylko w przypadku spodziewanego miotu z historii sprzedaży wynika, że Hodowca zamawia karmę tylko w momencie, gdy szczenięta/kocięta są już na świecie bądź opuszczają hodowlę. 

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA.
1. Przekazywania bezpłatnych wyprawek zgodnie z regulaminem Klubu Hodowcy.
2. Informowania członków Klubu o aktualnie obowiązujących promocjach handlowych
oraz warunków otrzymania darmowej karmy i nagród rzeczowych,
3. Bezpłatnej dostawy produktów Greenheart-Premiums do każdego zamówienia powyżej kwoty 230 zł brutto,
4. Udzielania hodowcom i nabywcom miotu porad dotyczących żywienia karmą Greenheart-Premiums.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW KLUBU.
1. Przystępując do Klubu każdy kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora (będącego jednocześnie Administratorem danych) jego danych osobowych dla potrzeb wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu oraz w celach marketingowych związanych z oferowaniem członkom Klubu otrzymywania produktów sprzedawanych przez Organizatora, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź. zm.),
2. Każdy kandydat oraz członek Klubu ma pełne prawo wglądu do treści swoich danych, poprawiania ich jak również do żądania zaprzestania ich dalszego przetwarzania przez Organizatora,
3. Organizator zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych kandydatów i Członków Klubu i nie udostępniania ich innym podmiotom i osobom trzecim.

IX. WYGAŚNIĘCIE CZŁONKOSTWA.
1. Członkostwo w Klubie wygasa z chwilą przesłania przez Członka Klubu na adres Organizatora oświadczenia o rezygnacji z członkostwa.
2. Rażącego naruszenia przez hodowcę postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Niedokonywania przez Członka Klubu zakupów produktów Greenheart-Premiums przez okres 6 miesięcy od daty złożenia ostatniego zamówienia.

X. POSTANOWIENIE KOŃCOWE.
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.05.2022r.,
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu jak również do zakończenia działalności Klubu Hodowców Greenheart-Premiums w dowolnym czasie i bez konieczności uprzedzania Członków Klubu o tym fakcie,
3. Wszelkie zastrzeżenia i sugestie dotyczące niniejszego Regulaminu i obsługi Członków Klubu należy kierować na adres Organizatora hodowla@greenheart-premiums.pl